കമ്പനി ചരിത്രം

 • 2019
  കാന്റൺ ഫെയർ ആൻഡ് ഹോങ്കോങ് ഫെയർ, മെക്സിക്കോ കാൻഡി ആൻഡ് സ്നാക്ക് ഫെയർ, ന്യൂറെംബർഗ് ഇന്റർനാഷണൽ ടോയ്സ് ഫെയർ, ചിക്കാഗോ കാൻഡി ആൻഡ് സ്നാക്ക് ഷോ
 • 2018
  കാന്റൺ ഫെയർ ആൻഡ് ഹോങ്കോംഗ് ഫെയർ, മെക്സിക്കോ കാൻഡി ആൻഡ് സ്നാക്ക് ഫെയർ, ന്യൂയോർക്ക് ടോയ്സ് ഫെയർ
 • 2017
  കാന്റൺ ഫെയർ ആൻഡ് ഹോങ്കോംഗ് മേള, മെക്സിക്കോ ഇൻപോ & എക്സ്പോ ഫെയർ, റഷ്യ ഇന്റർനാഷണൽ ടോയ്സ് ഫെയർ
 • 2016
  കാന്റൺ മേളയും ഹോങ്കോംഗ് മേളയും
 • 2015
  കാന്റൺ മേളയും ഹോങ്കോംഗ് മേളയും
 • 2014
  കാന്റൺ മേളയും ഹോങ്കോംഗ് മേളയും
 • 2013
  കാന്റൺ മേളയും ഹോങ്കോംഗ് മേളയും
 • 2012
  കാന്റൺ മേളയും ഹോങ്കോംഗ് മേളയും
 • 2011
  കാന്റൺ മേളയും ഹോങ്കോംഗ് മേളയും
 • 2010
  കാന്റൺ മേളയും ഹോങ്കോംഗ് മേളയും
 • 2009
  കാന്റൺ മേളയും ഹോങ്കോംഗ് മേളയും
 • 2008
  കാന്റൺ മേളയും ഹോങ്കോംഗ് മേളയും
 • 2007
  കാന്റൺ മേളയും ഹോങ്കോംഗ് മേളയും